อีเมล์ มหาวิทยาลัย.jpg
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ถูกต้อง   โปร่งใส   เต็มใจบริการ พัฒนางานอย่างมีระบบ

ดร.ไสว กันนุลา
ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ผลการดำเนินงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

b1.png
b2.png
b3.png

ติดต่อเรา

Thanks for submitting!

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9)

340 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4400-9009 ต่อ 1501